2, ĐÓNG GÓI VÀ BỌC LÓT

Chuẩn Bị Vật Tư Bọc Lót Và Đóng Gói

    Phân Loại Và Đóng Gói Cẩn Thận

    Vận Chuyển Bàn Khảm Ngọc Xuống Bọc Lót

            Bọc Lót Bàn Khảm Ngọc Trai

      Vận Chuyển Lên Xe Và Hạ Xuống Xe