Nghiệm Thu Và Thanh Toán

Sau khi hoàn tất và thực hiện xong tất cả các khâu trong hợp đồng. Khách hàng kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc, hồ sơ, trang thiết bị, máy móc và tài sản. Nếu không có gì vướng mắc thì khách hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và thanh toán chi phí như trong hợp đồng, sau đó thanh lý hợp đồng.

biên bản bàn giao nghiệm thu biên bản thanh lý hợp đồng

hóa đơn giá trị gia tăng